Xingyiquan Zha Shi Chui Form by Bai Wenxiang

with No Comments

Traditional Hebei Xingyiquan Zha Shi Chui form demonstrated by Grandmaster Bai Wenxiang. 河北形意拳 雜式捶 白文祥

Yang Taiji Jian Sword Demonstration

with No Comments

Traditional Yang Style Tai Chi Sword Form demonstrated by Grandmaster Bai Wenxiang, student of Fu Zhongwen, student of Yang Chengfu. 传统杨氏太极剑54式(也适用于51或)

Yang Taijiquan Demonstration

with No Comments

Traditional Yang Style Tai Chi Chuan long form demonstrated by Grandmaster Bai Wenxiang, student of Fu Zhongwen, student of Yang … Read More

Bai Wenxiang

with No Comments

Grand Master Bai Wenxiang (白文祥大师) was born in Henan Province, China in 1947. He began his full time Kung Fu … Read More