Xingyiquan Zha Shi Chui Form by Bai Wenxiang

with No Comments

Traditional Hebei Xingyiquan Zha Shi Chui form demonstrated by Grandmaster Bai Wenxiang. 河北形意拳 雜式捶 白文祥